Metin Feyzioğlu
Haber Arşivi

Metin Feyzioğlu Kimdir?

 

KONFERANSLAR İÇİN KISA ÖZGEÇMİŞ

 

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

 

1969 İstanbul doğumludur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.  1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında Yüksek Lisanını tamamlamıştır. Kamu Hukuku alanında 1995 yılında doktor ünvanını almıştır. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesine Ceza Hukuku alanında Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.  2000 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör ünvanına hak kazanmıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olmuştur. 1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda oyların yüzde 58’ini alarak başkanlığına seçilmiştir.  Ankara Barosu 62. Olağan Genel Kurulu'nda yüzde 60 oyla, ikinci kez Ankara Barosu Başkanlığına seçilmiştir. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurulunda delege oylarının yüzde 50’sini alarak Türkiye Barolar Birliği'nin 8. Başkanı seçilmiştir. 14 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 33. Olağan Genel Kurulunda ikinci kez Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilmiştir.

 

 

AYRINTILI ÖZGEÇMİŞ

 

DİPLOMA VE DERECELER

 • Lise, TED Ankara Koleji, 1986
 • Columbia University School of General Studies, American Program, 1989
 • Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Hukuk İngilizcesi Programı, 1990
 • Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1990
 • Yükseklisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programı, 1992
 • Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programı, 1995
 • Columbia University School of General Studies, American Program, English for Professional Lawyers, 1996
 • Yardımcı Doçentlik, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilimdalı, 1996
 • Doçentlik, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilimdalı, 2000
 • Profesörlük, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilimdalı, 2007

ÜYESİ OLUNAN MESLEKİ KURULUŞLAR / TOPLULUKLAR

 • Ankara Barosu
 • Türk Siyasi İlimler Derneği
 • Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Section on Business Law

ÖNCEKİ MESLEKİ FAALİYETLER

 • Ankara Barosu Dış İlişkiler Komitesi üyeliği, 1996 - 2000
 • Türkiye Barolar Birliği Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği, 1996 – 2000
 • Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlık çalışmaları yürütülen Uluslararası Ceza Mahkemesi müzakerelerine katılan Türk Heyetinde Dışişleri Bakanlığı adına delegelik, 1998 - 2002
 • Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Başhukuk Müşavirliği, 1998 - 2001
 • Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 1998 - 2003
 • Notev Vakfı Başkanlığı, 2007 - 2008
 • Münevver Gazeteciler Yetiştirme Derneği Başkanlığı, 2007 - 2008
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Mart 2007 - Ağustos 2008
 • Ankara Hukuklular Vakfı Başkan Yardımcılığı, 2007-2009
 • Ankara Barosu Başkanlığı, 2010-2012 ve 2012-2013
 • Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği Başkanlığı
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilimdalı Başkanlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi Genel Kurul üyeliği
 • Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği


DEVAM EDEN MESLEKİ FAALİYETLER
 • Ankara Barosu’nun 10596 sicil numaralı üyesi
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği
 • Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği (TÜRK-AV) Başkanlığı


YAYINLAR

 • Feyzioğlu, Metin: Meclis Soruşturması, Ankara 2006
 • Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Ankara 2002
 • Feyzioğlu, Metin: Tanıklık ve Dürüst Muhakeme, Ankara 1998
 • Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesinde Tanıklık, Ankara 1996
 • Feyzioğlu, Metin: “Service of the Indictment on the Accused in Accordance with the New Code of Criminal Procedure of the Republic of Turkey”, Free Law Journal, Volume 1, Number 2 (April 18, 2006), pp. 69-75
 • Feyzioğlu, Metin: “Submission of Witness Testimonies and Documents Containing State Secrets in Accordance with the New Code of Criminal Procedure of the Republic of Turkey”, Free Law Journal, Volume 1, Number 2 (April 18, 2006), pp. 131-139
 • Feyzioğlu, Metin: “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tesbit ve Değerlendirmeler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 62, 2006, ss. 27-61
 • Feyzioğlu, Metin: “Yasama Dokunulmazlığı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, ss. 397-425
 • Feyzioğlu, Metin: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 6/3-a Uyarınca İsnadın Bildirilmesi ve Türk Hukuku”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı 55, 2004, ss. 102-125
 • Feyzioğlu, Metin: “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 327/6. Bendi Uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Muhakemenin İadesi Sebebi Olması”, Hukuk Kurultayı 2004, Ankara 2004, ss. 292-312
 • Feyzioğlu, Metin: “İstinabe Yoluyla Tanık Beyanının Elde Edilmesi ve Bu Beyanın Değerlendirilmesi”, Askeri Yargıtay’ın 89’uncu Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, Ankara 2003, ss. 53-96
 • Feyzioğlu, Metin: “Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler Nedeniyle Hürriyetin Kısıtlanması, Anayasa ve Ceza Hukukları Açısından Bir İnceleme”, AİHS ve Anayasa m.38 f.8 Açısından Ödenmeyen Para Borçlarında Yaptırımlar Sempozyumu, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara 2002, ss. 15- 73
 • Feyzioğlu, Metin: “Ölüm Cezası Üzerine Düşünceler ve Anayasa Değişikliği ile 4771 sayılı Kanun’un Getirdiği Düzenlemeler”, Ankara Barosu Dergisi, 2002/4, yıl 60, ss.13-35.
 • Feyzioğlu, Metin: Terbiye ve İnzibat Vasıtalarını Kötüye Kullanma ve Aile Bireylerine Karşı Fena Muamelede Bulunma Suçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 50, 2001, sayı 1, ss. 41-53
 • Feyzioğlu, Metin: “Belirtilerin Şüphenin Yenilmesindeki İşlevi ve Benzer İsnadlara Ait Delil Araçlarının Somut Olayın Çözümünde Birlikte Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2000-1, ss 19-46
 • Feyzioğlu, Metin: “Suçsuzluk Karinesi, Kavram Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 48, sayı 1-4, yıl 1999, ss. 135-163
 • Feyzioğlu, Metin: “Yasama Dokunulmazlığı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 42, 1991-1992, sayı 1-4, ss. 21-45
 • Feyzioğlu, Metin: “Açlık Grevi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 43, 1992-1993, sayı 1-4, ss. 157-168.
 • Feyzioğlu, Metin: “Laiklik ve Teokrasi Üzerine Bir Deneme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1997/2, ss. 157-180
 • Feyzioğlu, Metin: “Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda ve Tutuklama Koruma Tedbirinde Hürriyetin Sınırlanmasının Kapsamı, Sınırı ve Usulü Üzerine Bir Deneme”, Yeni Türkiye, 1996/10, ss. 696-706
 • Feyzioğlu, Metin: “Anglo Sakson ve Anglo Amerikan Hukuk Düzenlerinde Habeas Corpus Kurumu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 44, 1995, sayı 1-4, ss. 665-688.
 • Feyzioğlu, Metin: “Tutuklamadan Doğan Zararların Giderilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 1993/1, yıl 50, ss. 113-141
 • Feyzioğlu, Metin: “İşyeri Kapatma Cezası ve Anayasa Karşısında Konumu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993/1, ss. 5- 22
 • “Yeni Ceza Kanunu ve Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu Semineri”, 12-13 Mart 2005 İzmir
 • “Yeni Türk Ceza Yasasının Hekimlik Uygulamalarındaki Yeri”, Hacettepe, 11 Kasım 2005
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi”, 11 Aralık 2003, Ankara Barosu
 • “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Hekimlerin Sorumlulukları”, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 16-20 Eylül 2005
 • “Hukuk Penceresinden Milli Mücadele”, Erciyes Üniversitesi ve İnönü Vakfı Organizasonu, 22 Aralık 2005 Kayseri
 • “Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu Değişikliği” Ankara Barosu, 7 Ocak 2005
 • “Uluslararası Ceza Mahkemesi”, İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi Organizasyonu, 19- 20 Haziran 2004 “Uluslararası Ceza Mahkemesi Seminerleri” Uluslararası Af Örgütü Organizasyonu, 18-22 Mayıs 2002
 • “Yakalama ve Gözaltı, Tutuklama, Adli Kontrol ve Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi”, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri
 • Hakkında Kanun, Yedi Aylık Uygulamanın Değerlendirilmesi, Bursa Barosu Organizasyonu, 29-31 Ocak 2006
 • “Arama ve Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat”, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun, Yedi Aylık Uygulamanın Değerlendirilmesi, Bursa Barosu Organizasyonu, 29-31 Ocak 2006
 • “Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri, Adli Kolluk ve Görevi, Soruşturmanın Gizliliği”, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun, Yedi Aylık Uygulamanın Değerlendirilmesi, Bursa Barosu Organizasyonu, 29-31 Ocak 2006
 • “Kamu Davasının Açılması, İddianamenin İadesi ve Kabulü, Kovuşturma Evresi, Duruşma Hazırlığı ve Duruşma, Kamu Davasının Sona Ermesi, Hüküm, Suçun Mağduru ile Şikayetçinin Hakları, Kamu Davasına Katılma, Özel Yargılama Usulleri”, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun, Yedi Aylık Uygulamanın Değerlendirilmesi,Bursa Barosu Organizasyonu, 29-31 Ocak 2006
 • “Hekimin Yasal Sorumlulukları”, Ankara Etik Günleri 30-32 Mart 2006
 • “İddianamenin İadesi ve Kabulü”, Birinci Yılı Dolarken Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Semineri, 9 Eylül Üniversitesi ve Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu, 15-16 Nisan 2006
 • “Tutuklama”, Aydın Barosu, Mayıs 2010
 • “Ceza Muhakemesinin Güncel Sorunları”, Trabzon Barosu, 2009
 • “Ceza Muhakemesinin Güncel Sorunları”, Antalya Barosu, 2009
 • “Ceza Muhakemesinin Güncel Sorunları”, Uşak Barosu, 2009
 • “Ceza Muhakemesinin Güncel Sorunları”, Muğla Barosu, 2009
 • “Ceza Adaleti”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2010
 • “Savunma Hakkına İlişkin İki Soru: Savunma Hakkı Kutsal mıdır? Duruşma Salonunda Müdafi ve Sanık Yan Yana Oturabilir mi?”, Ankara Barosu Dergisi, 2010
 • “Türk Hukukunda Tutuklamada Azami Süre”, AÜHFD, 2010
 •  Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, hukuk devleti ve demokrasi konusunda çok sayıda gazete makalesi, yüzlerce konferans.

Son Tweetler
Facebook
Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla yorulmazlar.
Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerini daha sonra da hürriyetlerini yitirmeye mahkumdurlar.